TAMMERBRIDGE RY:n SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
1 § Yhdistyksen nimi on Tammerbridge ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia bridgen pelaajien yhdyssiteenä, järjestää kilpailuja, kerhopeli-iltoja kouluttaa pelaajia ja edistää bridgeharrastusta jakamalla siitä tietoa sopivaksi katsotulla tavalla.

3 § Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa ja hallita siihen tarvittavaa omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttimääräyksiä, hankkia varoja toimintansa toteuttamiseksi toimeenpanemalla asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja yleisiä varojen keräyksiä.

4 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen henkilö tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen pyrkimykset ja maksaa säädetyt maksut ja muut velvoitteet. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

5 § Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineita henkilöitä. Kunniajäsenet ovat vapaita vuosijäsen-maksuista.

6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen joka toimii sen tarkoitusperien ja sääntöjen vastaisesti tai käyttäytyy yhdistyksen tilaisuuksissa hyvän tavan vastaisesti. Jäsen, joka laiminlyö velvoitteensa yhdistystä kohtaan, voidaan erottaa yhdistyksestä. Erottaminen voi olla joko pysyvä tai määräaikainen

7 § Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

HALLITUS
8 § Yhdistyksen toimintaa johtaa ja suunnittelee sen vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa, ensin arvan sitten vuoron mukaan. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä on läsnä.

Hallitus on kutsuttava koolle jos vähintään kolme (3) sen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen toimikausi on kahden perättäisen vuosikokouksen välinen aika.

9 § Hallituksen tehtävä on:
a. Valvoa sääntöjen noudattamista ja hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
b. Määrätä yhdistyksen kokousten aika ja paikka sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat ja kutsua jäsenet kokouksiin.
c. Hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta ja vastata niistä.
d. Laatia yhdistyksen vuotuinen talousarvio ja toimintasuunnitelma. Laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuosikokoukselle.
e. Määrätä peli-illoissa perittävät pelimaksut ja mahdolliset palkinnot.
f. Hallituksen erityinen velvollisuus on suunnitella yhdistyksen toimintaa siten, että sääntöjen 2 §:n tavoitteet toteutuvat.
g. Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia ja nimetä toimihenkilöitä erityistehtäviä varten.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Yhdistyksen juoksevien menojen hoitamiseksi voi hallitus valtuuttaa rahastonhoitajan tai sihteerin käyttämään yhdistyksen varoja.

11 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne annettava tilintarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava niistä lausunto vähintään viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

12 § Yhdistyksellä on yksi varsinainen vuotuinen kokous; vuosikokous helmikuun aikana. Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua kokoon milloin hallitus katsoo sen tarpeellisksi tai yksi kymmenes osa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii esittämänsä asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ja aikaisintaan kolmekymmentä päivää ennen kokousta yhdityksen peli-illassa ja henkilökohtaisella kutsukirjeellä. Jos jäsen haluaa vuosikokouksessa käsiteltävän erityisasiaa, on hänen jätettävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tämä asia on mainittava vuosikokouskutsussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja on se käytettävä henkilökohtaisesti. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaalit suoritetaan umpilipuin jos siitä tehdään kannatettu ehdotus.

Ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava kuten vuosikokouksesta.

13 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
4. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.
6. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut kuluvalle vuodelle.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
10. Käsitellään hallituksen jättämät esitykset sekä asiat, joita jäsenet ovat jättäneet käsiteltäviksi.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
14 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa jos muutosehdotus sisältyy kokouskutsuun ja vähintään kolme neljäsosaa ( 3/4 ) kokouksessa olevista äänistä sitä kannattaa. Muutosehdotuksen voi tehdä hallitus tai jäsen antamalla kirjallisen ehdotuksen muutoksesta puheenjohtajalle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

15 § Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden ja enintään kolmen kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Päätöksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään kolme neljäsosan ( 3/4 ) äänten enemmistö kummassakin kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan bridgeharrastusta edistävään tarkoitukseen siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää. Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.